ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่คนพิการในจังหวัดมุกดาหาร

        

      

  นางอุไรรักษ์  ลิ้มธรเบญจพล แรงงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ จึงมอบหมายให้ นายวัชรพล  จินดาวัลย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่คนพิการในจังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และได้รับเกียรติจาก นายประเวช  สุขพอดี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุม ๒๐๕ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ในวันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔