ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวประกวดราคา

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวประกาศ

ประกาศราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงแรงงานผ่านสื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 - ผู้ที่จะวิจารณ์จะต้องวิจารณ์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ส่งมาตามช่องทางดังนี้  Fax. 022473418 ,Email : fic@mol.mail.go.th ,ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง ชั้น 9 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กลุ่มงานพัสดุ ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://process3.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 59126226540

ประกาศราคากลาง ร่างประกาศและ ร่างเกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบ Mobile Application บริการประชาชน กระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ผู้ที่จะวิจารณ์ให้วิจารณ์โดยเปิดเผยตัว กล่าวคือให้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ส่งมาตามช่องทางดังนี้ : Email : fic@mol.mail.go.th / Fax. 022473418 / หรื่อยืนด้วยตนเองที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เลขที่โครงการ 59116203764

Syndicate content