ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวประกวดราคา

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวประกาศ

ประกาศราคากลาง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาประกวดราคาจัดซื้อระบบ Log ทดแทน ปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 - ผู้ที่จะวิจารณ์จะต้องวิจารณ์เป็นหนังสือลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ส่งมาตามช่องทางดังนี้  Fax. 022473418 ,Email : fic@mol.mail.go.th ,ยื่นด้วยตนเองที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง ชั้น 9 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กลุ่มงานพัสดุ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ https://process3.gprocurement.go.th เลขที่โครงการ 59126143352

Syndicate content