ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

กฏหมายการจัดหางาน

ประเภทกฏหมายแรงงาน

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับหม้อน้ำ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับหม้อน้ำ

 


 

      อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2(7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยใน การทํางานสําหรับลูกจ้างไว้ ดังต่อไปนี้

 

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

 


 

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 2 (7) แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2515 กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดสวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสํา หรับลูกจ้างที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายไว้ ดังต่อไปนี้

 

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั่นจั่น

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น
Syndicate content