พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗

กลุ่มผู้ใช้: 
ประชาชน
กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง
กลุ่มผู้ใช้: 
ผู้ประกอบการ

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗

กลุ่มผู้ใช้: 
ประชาชน
กลุ่มผู้ใช้: 
พนักงาน/ลูกจ้าง
กลุ่มผู้ใช้: 
ผู้ประกอบการ
File: 
Syndicate content