ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

MOL Meets to Review Indicators under the Labour Action Plan (2020 - 2022)

วันที่: 
30 ตุลาคม 2019

            On October 30, 2019, at 14.00 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol chaired the meeting to review the indicators under the Labour Action Plan (2020 - 2022) at the Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

MOL Meets to Review Indicators under the Labour Action Plan (2020 - 2022)

วันที่: 
30 ตุลาคม 2019

            On October 30, 2019, at 14.00 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol chaired the meeting to review the indicators under the Labour Action Plan (2020 - 2022) at the Prasong Rananant Conference Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการนำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย

วันที่: 
31 ตุลาคม 2019

            วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการนำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยผู้ลี้ภัย (Global Compact on Refugees - GCR) และข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact on Migration - GCM) ไปปฏิบัติ ครั้งที่ ๒ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมี อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ (นางกาญจนา ภัทรโชค) เป็นประธาน

 

MOL Meets on Budget Allocation and Follow-Up on Occupational Alleviation Projects

วันที่: 
29 ตุลาคม 2019

            On October 27, 2019, at 13.30 hours, Assistant to the Permanent Secretary of Labour Mrs. Pattana Phanthak chaired the first budget allocation working group meeting and the follow-up on occupational alleviation projects for 2020 fiscal year. The meeting took place at the Prasong Rananant Meeting Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน ๖๓–๖๕

วันที่: 
30 ตุลาคม 2019

            วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมทบทวนตัวชี้วัดภายใต้แผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Management of Foreign Workers Fund Committee Meets

วันที่: 
28 ตุลาคม 2019

            On October 28, 2019, at 13.30 hours, Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol assigned Assistant to the Permanent Secretary of Labour Mr. Niyom Songkaew, to preside over the Management of Foreign Workers Fund Committee meeting. The meeting considered the request for the allocation of funds to manage foreign workers of relevant departments, for the 2020 fiscal year. The meeting took place at the Tien Achakul Conference Room, 10th floor, Department of Employment, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุมจัดสรรงบประมาณและติดตามผลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

วันที่: 
29 ตุลาคม 2019

            วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางพัฒนา พันธุฟัก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดสรรงบประมาณและติดตามผลโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

วันที่: 
28 ตุลาคม 2019

            วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายนิยม สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยที่ประชุมได้พิจารณาการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น ๑๐ กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Organizes Merit-Making Activities for October 2019

วันที่: 
25 ตุลาคม 2019

            On October 25, 2019, at 07.30 hours, Secretariat to the Labour Minister Lt. Gen. Nuntadech Meksawat, joined the merit-making ceremony for October 2019. Permanent Secretary of Labour Mr. Suthi Sukosol presided over the event, with the ministry’s executives, civil servants, and officials who also participated in the merit-making activities, in front of the Phra Phutthasuttham Bophit Pavilion, Ministry of Labour.

 

MOL Red Cross Organizing Committee for 2019 Meets

วันที่: 
24 ตุลาคม 2019

            On October 24, 2019, at 09.30 hours, Assistant to the Permanent Secretary of Labour Mr. Niyom Songkaew, chaired the meeting of the Ministry of Labour’s Red Cross Organizing Committee no. 3/2019. The meeting discussed the construction of the ministry’s Red Cross shop for 2019, which will sell inexpensive products and host demonstrations of freelance training. The meeting took place at the Prasong Rananant Meeting Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

Syndicate content