ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

MOL Maritime Labour Committee Meets

วันที่: 
25 กรกฎาคม 2019

            On July 25, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary Mr. Viwat Jiraphanvanich chaired the meeting of the Maritime Labour Committee following the Maritime Labor Act, BE 2558 (2016) No. 2/2019.

ก.แรงงาน ประชุม คกก.แรงงานทางทะเล

วันที่: 
25 กรกฎาคม 2019

            วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแรงงานทางทะเล ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาการแก้ไขมาตรา ๑๖ และมาตรา ๕๙ ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างระเบียบคณะกรรมการแรงงานทางทะเล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎหมายแรงงานทางทะเลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมการกงสุล การแก้ไขกฎกระทรวงกำหนดเรืออื่นที่ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.

MOL Employee Welfare Fund Committee Meets No. 7/2019

วันที่: 
22 กรกฎาคม 2019

            On July 22, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Viwat Jiraphanvanich chaired the meeting of the Employee Welfare Fund Committee No. 7/2019. The meeting considered the amendment of the regulations concerning the receipt, payment and keeping of money of the Employee Welfare Fund, 1999, and the committee regulations on the remittance of money for keeping in the Employee Welfare Fund, B.E 2542 (1999).

ก.แรงงาน ประชุม คกก.กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

วันที่: 
22 กรกฎาคม 2019

            วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนลูกจ้างว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน  และการเก็บรักษาเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างว่าด้วยการนำส่งเงินเพื่อเก็บรักษาเงินในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างคืน พ.ศ.๒๕๔๒ การจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นหนี้สูญของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง การจ่ายเงินสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย และการประชุมและเลือกกันเองของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน

Permanent Secretary of Labour Awards Trainees in NPD3 Program

วันที่: 
19 กรกฎาคม 2019

            Permanent Secretary of Labour awarded certificates to 43 people in the third batch of trainees who passed the "The Leader of Change for the 3rd Generation of Labour Development" (NPD 3) program. The course is under the project to support the strategy of strengthening health and safety in the workplace for the quality of life of local workers in the eastern region.

 

Newly Appointment Labour Minister M.R. Chatumongol Sonakul Worships Sacred Items at 09.09 Hrs

วันที่: 
17 กรกฎาคม 2019

            At the auspicious time of 09.09 hours, M.R. Chatumongol Sonakul paid homage to the sacred items at the Ministry of Labour, including Phra Phut Sutthitham Bophit, Phra Phut Chinnarat, San Por Pu Chai Mongkhon, San Thao Mahaprom Thewarit, San Por Pu Suchin Promma and the Buddha placed in the office of the 15th Minister of Labour, on the occasion of being appointed as Minister of Labour. The appointment came after the royal decree announcing the appointment of the Minister on July 10, whereby the Labour Minister presented an oath of allegiance before taking office on July 16. 

 

MOL Meets on Organization of Anniversary Event

วันที่: 
18 กรกฎาคม 2019

            On July 18, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul chaired the meeting of the organizing committee for the Ministry of Labour’s anniversary event. The meeting discussed activities according to the mission of the agencies under the Ministry of Labour, including career demonstrations, product sales, job opening showcase, exhibitions and the awarding of retired government officials and people with outstanding work to benefit the workforce. The meeting also assigned various missions to agencies under the Ministry of Labour, which took place at the Prasong Rananant Meeting Room, 5th Floor, Ministry of Labour.

 

ปลัดแรงงาน มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม นปปร.๓

วันที่: 
19 กรกฎาคม 2019

            ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ ๓ (นปปร.๓) จำนวน ๔๓ ราย ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม

 

ก.แรงงาน ประชุมหารือการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน

วันที่: 
18 กรกฎาคม 2019

            วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้หารือกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมสาธิตอาชีพ /การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด รูปแบบการเปิดงาน การจัดนิทรรศการ และการมอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ/ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน รวมถึงมอบหมายภารกิจหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

‘หม่อมเต่า’‘รัฐมนตรีแรงงานคนใหม่’ถือฤกษ์ดี 09.09 น.ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ากระทรวงวันแรก

วันที่: 
17 กรกฎาคม 2019

            ‘ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล’ ถือฤกษ์ดี เวลา 09.09 น. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ศาลพ่อปู่สุชินพรหมมา และพระพุทธรูปในห้องทำงานโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คนที่ 15 ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม และเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา

 

Syndicate content