ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

ปลัดแรงงาน มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม นปปร.๓

วันที่: 
19 กรกฎาคม 2019

            ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาแรงงาน รุ่นที่ ๓ (นปปร.๓) จำนวน ๔๓ ราย ภายใต้โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงานเพื่อคุณภาพชีวิตคนทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกแบบมีส่วนร่วม

 

ก.แรงงาน ประชุมหารือการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน

วันที่: 
18 กรกฎาคม 2019

            วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้หารือกิจกรรมตามภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน กิจกรรมสาธิตอาชีพ /การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด รูปแบบการเปิดงาน การจัดนิทรรศการ และการมอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ/ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านแรงงาน รวมถึงมอบหมายภารกิจหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

‘หม่อมเต่า’‘รัฐมนตรีแรงงานคนใหม่’ถือฤกษ์ดี 09.09 น.ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ากระทรวงวันแรก

วันที่: 
17 กรกฎาคม 2019

            ‘ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล’ ถือฤกษ์ดี เวลา 09.09 น. เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ศาลพ่อปู่สุชินพรหมมา และพระพุทธรูปในห้องทำงานโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คนที่ 15 ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม และเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา

 

MOL Computer Management Committee Meets

วันที่: 
08 กรกฎาคม 2019

            On July 8, 2019, at 13.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul chaired the Computer Management Committee Meeting of the Ministry of Labour No. 3/2019, which took place at the Prasong Rananant Meeting Room, 5th Floor, Ministry of Labour.

 

MOL Organizing Committee for Anniversary Event Meet

วันที่: 
08 กรกฎาคม 2019

            On July 8, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul chaired the meeting of the organizing committee for the Ministry of Labour’s anniversary event. The meeting considered the date of the event for 2019 and the activities, including assignments to agencies under the Ministry of Labour. The meeting took place at the Prasong Rananant Conference Room, 5th Floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.บริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
08 กรกฎาคม 2019

            วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.จัดงานวันสถาปนากระทรวงแรงงาน

วันที่: 
08 กรกฎาคม 2019

            วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดวันจัดงานวันคล้ายสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ และการจัดกิจกรรมในงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ รวมถึงมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Meets to Plan Analysis and Use of Data to Design Policies and Measures

วันที่: 
05 กรกฎาคม 2019

            On July 5, 2019, at 09.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul presided over the meeting to plan the analysis and use the Ministry of Labour’s data to design policies and measures. The meeting took place at the Strategy and Planning Division meeting room, 13th floor, Ministry of Labour.

 

MOL Meets to Plan Analysis and Use of Data to Design Policies and Measures

วันที่: 
05 กรกฎาคม 2019

            On July 5, 2019, at 09.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradej Waleeittikul presided over the meeting to plan the analysis and use the Ministry of Labour’s data to design policies and measures. The meeting took place at the Strategy and Planning Division meeting room, 13th floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน ประชุมวางแผนการวิเคราะห์นำข้อมูลใช้ในการออกแบบนโยบายและมาตรการต่างๆ

วันที่: 
05 กรกฎาคม 2019

            วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อวางแผนการวิเคราะห์และนำข้อมูลของกระทรวงแรงงานไปใช้ในการออกแบบนโยบายและมาตรการต่างๆ ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ชั้น ๑๓ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

Syndicate content