ข่าวเด่น

ความสัมพันธ์เนื้อหากับข่าวเด่น

MOL Homeworkers Protection Committee Meets

วันที่: 
31 พฤษภาคม 2019

            On May 31, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Viwat jiraphanvanich chaired the meeting of the Homeworkers Protection Committee No. 2/2019. The meeting considered guidelines for the development of the protection system for homeworkers workers in 2020, and reported progress of the draft National Promotion and Development of Informal Workers Act B.E.....the draft Ministerial Regulation on determining the nature or type of work prohibited by from hiring workers to do at home B.E……. the draft Ministerial Regulation regarding the rules, procedures and rates of payment for medical expenses, rehabilitation fees and funeral costs paid by the employer B.E…….

MOL Conducts Fire Evacuation Drill for 2019

วันที่: 
30 พฤษภาคม 2019

            On May 30, 2019, at 11.00 hours, Director-General of the Department of Labour Protection and Welfare Mr. Wiwat Tangsong, directed the firefighting training and fire evacuation drill at the Ministry of Labour’s Building for 2019. Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Wiwat Jirapanvanich, Director-General of the Department of Skill Development Mr. Suthi Sukosol, senior executives, officials and staff of the Ministry of Labour participated in fire evacuation drill on the bottom level of the Ministry of Labour’s building.

 

ก.แรงงาน ประชุม คกก.คุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน

วันที่: 
31 พฤษภาคม 2019

            วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมถึงแจ้งความคืบหน้า ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวง กำหนดลักษณะหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพ และค่าทำศพที่ให้ผู้จ้างงานจ่าย พ.ศ. ....

ก.แรงงาน ซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่: 
30 พฤษภาคม 2019

            วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้อำนวยการดับเพลิงในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารกระทรวงแรงงาน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ณ บริเวณด้านล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน

 

MOL Records Blessings to Her Majesty the Queen Suthida

วันที่: 
24 พฤษภาคม 2019

          On May 24, 2019, at 16.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradech Waleeittikul and the Ministry of Labour’s Housewife Association committee, joined the recording of the blessings to Her Majesty the Queen Suthida at the National Broadcasting Services of Thailand.

 

ก.แรงงาน บันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่: 
24 พฤษภาคม 2019

          วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงาน ร่วมบันทึกเทปอาเศียรวาทถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 

MOL Considers (Draft) HR Management Stategic Plan of the Office of the Permanent Secretary of Labour

วันที่: 
21 พฤษภาคม 2019

            On May 21, 2019, at 09.30 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour Mr. Suradech Waleeittikul chaired the workshop to consider the (draft) human resource management strategic plan of the Office of the Permanent Secretary of Labour (2018-2023). The meeting considered Chapter 4: Vision / mission / strategies / human resource management plan / key success factors / performance indicators / projects / activities. The meeting took place at the Prasong Rananant Meeting Room, 5th floor, Ministry of Labour.

 

ก.แรงงาน พิจารณา (ร่าง) แผนยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
21 พฤษภาคม 2019

            วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๖) โดยที่ประชุมได้พิจารณาบทที่ ๔ : วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์ / แผยที่กลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ/ ปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ/ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน 

 

MOL Working Group on Informal Worker Assembly Meets

วันที่: 
16 พฤษภาคม 2019

            On May 16, 2019, at 10.00 hours, Deputy Permanent Secretary of Labour, Mr.Suradej Waleeittikul presided over the meeting of the working group on the informal worker assembly no. 1/2019, also participated by Deputy Permanent Secretary Mr. Vivat Jirapantuvanich and Deputy Permanent Secretary Pol.Maj. Romyong Surakitbanhan. The meeting considered the progress report of various working groups including the working group for ceremonies and registration, the working group academic, the working group on public relations and exhibitions, the finance working group, the working group on coordinating parties to join the informal labour assembly and the working group on nursing and safety.

ก.แรงงาน ประชุมคณะทำงานจัดสมัชชาแรงงานนอกระบบ

วันที่: 
16 พฤษภาคม 2019

            วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

Syndicate content