ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

การประชุมซักซ้อมการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ผู้แทนสำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง ร่วมประชุมซักซ้อมการป้องกันปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองและการค้ามนุษย์จังหวัดระนอง โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง อยู่ในชุดของการปฏิบัติการซักซ้อมแผนป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ทางบก ณ จุด ตม.ระนอง