จังหวัดเชียงราย พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ ปี 2559

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย นำโดยนายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงราย นางสาวไพลิน  จินดามณีพร ประกันสังคมจังหวัดเชียงราย นายชัย  มีเดชาผอ.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย และตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดเชียงราย

จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน จังหวัดเชียงราย  ขึ้นระหว่าง วันที่ 2-3 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานและเกาะวังแก้ว รีสอร์ท เขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง โดยมีการจัดอบรมให้แก่แกนนำ อาสาสมัครแรงงาน ระดับ ตำบล 124 ตำบล ให้ทราบถึงภาระกิจและกระบวนการให้บริการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ อาสาสมัครได้ช่วยประสานงานให้กับประชาชนในพื้นที่ 

ทั้งนี้ยังได้นำกลุ่มแกนนำอาสามัครแรงงาน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ไก่ประดูหางดำ (ฟาร์มเพชรล้านนา)ต.แม่สุข อ.แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งได้มีการให้ความรู้ การเพาะเลี้ยงกวางทรูซ่า การเพาะเลี้ยงแกะ การเลี้ยงหมู การเพาะเลี้ยงไก่ประดูหางดำ การทำสวนเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้กลุ่มแกนนำได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ที่ตนรับผิดชอบ เพื่อสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างวิถีพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป  รูปเพิ่มเติมคลิก(https://www.facebook.com/molcr/)