โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ประจำปี 2560 วันที่ 23-24 พ.ย. 60

 เพื่อประสานความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม และ

สร้างสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ 
สถานพยาบาล และสื่อมวลชน รวมทั้งเพื่อทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ
และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกันสังคม ให้สามารถนำไปเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์แก่สมาชิกได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและข้อเสนอแนะ ตลอดจน
แนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
ในสถานประกอบการ สถานพยาบาลและสื่อมวลชนกับสำนักงานประกันสังคม
 
23-24 พ.ย. 60 : จ.พะเยา