โครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม วันที่ 13 - 14 พ.ย. 60

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดหลักการ

การให้ความคุ้มครองประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2558 ความรู้เกี่ยวกับระบบบำเหน็จ บำนาญ
และสถานการณ์ปัจจุบันกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
เพื่อให้มีเวที / ช่องทางรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรการ / แนวทาง
 การปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม และสำนักงานประกันสังคม
สามารถนำความคิดเห็นมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการปฏิรูประบบบำนาญประกันสังคม
 
วันที่ 13 - 14 พ.ย. 60
 
ณ จังหวัดระยอง