ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ระเบียบกรมการจัดหางาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาอนุญาต การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๔๕