คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ ๒๑๒๐/๒๕๕๙ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ