ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

สรุปรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน