ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และเงื่อนไข การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนินเม็ดโลหิตสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรีอเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน