ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ เรื่องหลักเกณฑ์สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ้บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน