ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร.ญี่ปุ่นหารือกับ AI Family เรื่องข้อเสนอการจัดส่งผู้ฝึกงานด้านเทคนิคโดยรัฐ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สนร.ญี่ปุ่น โดยนางสุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประชุมหารือกับ AI Family ซึ่งหารือเงื่อนไขตามข้อเสนอการจัดส่งผู้ฝึกงานด้านเทคนิคโดยรัฐ(กรมการจัดหางาน) ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาฝึกงานด้านเทคนิคของแรงงานไทย รวมทั้งสร้างคุณภาพของแรงงานไทยที่จะมาทำงานในญี่ปุ่นโดยเฉพาะความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการจ้างงานและขยายตลาดแรงงานต่อไป