ก.แรงงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นฯ ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ...

วันที่: 
13 พฤศจิกายน 2017

            วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกรรมาธิการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน โดยการประชุมดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ฉบับที่ พ.ศ. ... รวมถึงการหารือเกี่ยวกับปัญหาแรงงานต่างด้าวและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยแรงงานต่างด้าวต่อไป

 

 

*****************

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/

สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐