ก.แรงงาน ผนึกเครือข่ายรัฐ - เอกชน พัฒนาฝีมือคนไทย มีงานทำ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

วันที่: 
13 พฤศจิกายน 2017

            “จรินทร์” ปลัดแรงงาน นั่งหัวโต๊ะ ผนึกกำลังเครือข่าย “ประชารัฐ”ภาครัฐ - เอกชน ถกแนวทางพัฒนาทักษะฝีมือ ให้คนไทยมีงานทำอย่างมีศักดิ์ศรี สอดคล้องความต้องการกำลังคน พร้อมให้สถาบันการศึกษาทำวิจัยฐานข้อมูลกำลังคน 6 จังหวัด ตั้งเป้า 6 เดือนเห็นผล ป้อนคนเข้าตลาดแรงงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งระดับจังหวัดและประเทศ

 

 


           นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวก่อนเป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดอุปสงค์อุปทานด้านกำลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาฝีมือแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ว่า วัตถุประสงค์ของการหารือในวันนี้ ต้องการให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของคนไทย ได้มีส่วนทำให้คนไทยมีงานทำอย่างมีศักดิ์ศรีและมีทักษะเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งกำหนดความต้องการแรงงาน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม สถานประกอบการในประเภทกิจการต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภาคราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษาชั้นนำ เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในขณะนี้ พบว่า คนไทยยังตกงาน เปลี่ยนงานบ่อย และบางส่วนยังไม่มีงานทำอย่างเป็นหลักแหล่ง ทำให้ต้องอาศัยความร่วมมือในการทำงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางประชารัฐ
         ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงานยังได้ให้สถาบันการศึกษาจัดทำวิจัยเรื่องฐานข้อมูลที่จำเป็นในการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ และสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาในจังหวัดนั้นๆ เพื่อสังเคราะห์ฐานข้อมูลเป็นรายจังหวัด นำร่องในแต่ละภาคละ 1 จังหวัดรวม 6 จังหวัดทั่วประเทศ โดยจะใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 6 เดือน และนำเสนอผลการศึกษาต่อเครือข่ายการทำงานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและบริบทของการพัฒนาระดับจังหวัดต่อไป


-------------------------------------------

กลุ่มงานโฆษกและการข่าว/
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
ชนินทร เพ็ชรทับ – ข่าว/
สมภพ ศีลบุตร – ภาพ/
13 พฤศจิกายน 2560