สรจ.พะเยา ร่วมพิธีถวายโล่ให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป 2560

นางสาวอัจฉรา งามสมจิตร แรงงานจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีถวายโล่ให้แก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป แด่พรอุบาลีคุณูปมาจารย์ ณ วิหารหลวงวัดศรีโคมคำ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานถวายโล่เกียรติคุณและเข็มกลัดเกียรติคุณ แด่พระเดชพระคุณ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ที่พระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดพะยา จัดขึ้นตามโครงการมอบโล่ เข็มกลัด เกียรติคุณ และเงินสงเคราะห์ ให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปีขึ้นไป จำนวน 3 รายในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุต่อไป

www.facebook.com/permalink.php