สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร จัดประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1 ประจำปีบประมาณ 2561)

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นายมนต์ชัย เดชพล แรงงานจังหวัดพิจิตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานประกอบการ ครั้งที่ 2/2560 (ครั้งที่ 1 ประจำปีบประมาณ 2561) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินชมรม TO BE NUMBER ONE โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิจิตร อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ประธานสภาอุตสหกรรมจังหวัดพิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดพิจิตร พาณิชย์จังหวัดพิจิตร และสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน