ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.ณ กรุงเบอร์ลิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Train the Trainer) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน

 
ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Train the Trainer) ครั้งที่ 2  ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน

 

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ครั้งที่ 2 ให้แก่คณะวิทยากรที่ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการยกระดับฝีมือแรงงาน เทคนิคการเป็นครูฝึกวิชาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สาขาไทยสัปปายะและสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) หรือ Train the Trainer ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2560 ณ วันธรรมวิหาร เมือง Hannover โดยนางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน เจ้าหน้าที่ และคณะวิทยากรฯ ได้หารือร่วมกันเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน แผนการสอน รวมทั้งเตรียมความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้แก่คณะวิทยากรฯ  เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อไป

 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 52 / 2560
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
20   พฤศจิกายน 2560