ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ( หัตถบำบัด) ระดับ 2 ณ เมือง Hausach

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท. ณ กรุงเบอร์ลิน ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
าขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 2 ณ เมือง Hausach

 

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทย โดยจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและทดสอบมาตรฐานฝึมือแรงงาน จำนวน 2 สาขา อาชีพ คือสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ( หัตถบำบัด) ระดับ 1, 2 และสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้
1. ระหว่างวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2560 ไทยสัปปายะ(หัตถบำบัด)ระดับ 1 ณ เมือง Sarrbrüchen
2. ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560 ไทยสัปปายะ(หัตถบำบัด)ระดับ 2 ณ เมือง Hausach
3. ระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2560 ไทยสัปปายะ(หัตถบำบัด)ระดับ 2  ณ กรุงเบอร์ลิน
4. ระหว่างวัน ที่ 25-28 พฤศจิกาย 2560 สปาตะวันตก (หัตถบำบัด)ระดับ 1 ณ กรุงเบอร์ลิน
โดยเมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 นางสาวพิมพาภรณ์ ฐิตยานันท์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายแรงงาน และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางไปเปิดการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 ณ เมือง Hausach

 

ข่าวแรงงาน ลำดับที่ 53 / 2560
ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน
25 พฤศจิกายน 2560