สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นายณรงค์ พลละเอียด ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ นายเลิศพรไชย ไชยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาสาสมัครแรงงาน รณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนึกแก่แรงงานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ต่ำกว่า 10 คน และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ ณ โรงแรมมรกตชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร