ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มาตรฐานผู้ฝึกงานด้านเทคนิคสาขาผู้บริบาล (Care Worker) ประเทศญี่ปุ่น

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานผู้ฝึกงานฯสาขาผู้บริบาล (Care Worker)

           ประกาศกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 มีการแก้ไขเนื้อหาบางส่วนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

          กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคหรือแนวทางการปฎิบัติให้ถูกต้องของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ (ตามกฏหมายปี 2559 มาตราที่ 89 ซึ่งจะเรียกว่า “กฎหมาย”) และข้อบังคับใช้ของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคหรือแนวทางการปฎิบัติให้ถูกต้องของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ (กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการปี 2559 พระราชกฤษฎีกาหมายเลข 3 ซึ่งจะเรียกว่า “ข้อบังคับใช้”) ซึ่งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้มีการปรับปรุงเนื้อหาทั้งหมดรวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับสาขาอาชีพของผู้ฝึกงานฯ

          มีการประกาศมาตรฐานผู้ฝึกงานฯสาขาผู้บริบาลที่รัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องกำหนดและการจำกัดความของข้อบังคับใช้ของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคหรือแนวทางการปฎิบัติให้ถูกต้องของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ (ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการปี 2560 ฉบับที่ 320 ซึ่งจะเรียกว่า “ประกาศ”) นอกจากนี้รายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศมาตรฐานผู้ฝึกงานฯสาขาผู้บริบาลที่รัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องกำหนดและการจำกัดความของข้อบังคับใช้ของกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้ฝึกงานด้านเทคนิคหรือแนวทางการปฎิบัติให้ถูกต้องของผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวต่างชาติ (ที่ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 หมายเลขเอกสาร 0929 หัวข้อ 4 หมายเลขเอกสาร 0929 หัวข้อ 2 ซึ่งจะเรียกว่า “การแปลความ”)

มีรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ ดังนี้
เงื่อนไขเกี่ยวกับผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
(1) คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
ก. เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป
ข. เป็นผู้ที่เข้าใจรายละเอียดระบบการฝึกงาน
ค. นำความรู้ที่ได้รับระหว่างการฝึกงานกลับไปใช้ยังประเทศของตน
ง. กรณีที่เป็นการส่งผู้ฝึกงานฯโดยมีบริษัทแม่อยู่ในญี่ปุ่นจะต้องมาในรูปแบบการทำงาน
จ. กรณีที่เป็นการส่งผู้ฝึกงานฯโดยผ่านองค์กรรับ-ส่ง ในประเทศของตนจะต้องมีสาขางานที่จะฝึกในญี่ปุ่นเพื่อนำวิชาชีพกลับไปใช้เป็นประสบการณ์
ฉ. กรณีที่เป็นการส่งผู้ฝึกงานฯโดยผ่านองค์กรรับ-ส่ง จะต้องเป็นไปตามกฏหมายการเข้าประเทศ มีการรับรองสัญชาติและที่อยู่อาศัยโดยหน่วยงานรัฐบาล
ช. ผู้ฝึกงานฯ 2 จะต้องกลับประเทศอย่างน้อย 1 เดือนจึงจะสามารถกลับมาฝึกงานเป็นผู้ฝึกงานฯ 3 ได้
ซ. ไม่สามารถฝึกงานซ้ำในระดับที่เคยฝึกมาแล้ว (มี 3 ระดับ คือ ผู้ฝึกงานฯ 1, ผู้ฝึกงานฯ 2, ผู้ฝึกงานฯ 3)

ผู้ฝึกงานฯ 1 จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อยระดับ N4
ผู้ฝึกงานฯ 2 จะต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อยระดับ N3

รายละเอียดความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็น
1. ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าระดับ N4 คือ
    ผู้สอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 N2 หรือ N1
    ผู้สอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (แบบเก่า) ระดับ 3 2 หรือ 1 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้จนถึง 31 มีนาคม 2553
    ผู้สอบข้อสอบ J Test ระดับ E-F ที่ได้คะแนนมากกว่า 350 คะแนนหรือระดับ A-D ที่ได้คะแนนมากกว่า 400 คะแนน
    ผู้สอบผ่านข้อสอบ NAT-TEST ระดับ 4 3 2 หรือ 1

2. ผู้ที่มีความรู้ภาษาญี่ปุ่นมากกว่าระดับ N3 คือ
    ผู้สอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 หรือ N1
    ผู้สอบผ่านข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (แบบเก่า) ระดับ 2 หรือ 1 ซึ่งเป็นข้อสอบที่ใช้จนถึง 31 มีนาคม 2553
    ผู้สอบข้อสอบ J Test ระดับ A-D ที่ได้คะแนนมากกว่า 400 คะแนน
    ผู้สอบผ่านข้อสอบ NAT-TEST ระดับ 3 2 หรือ 1

การยื่นแผนการฝึกงานของผู้ฝึกงานด้านเทคนิค 1 และ 2 จะต้องยื่นหลักฐานการสอบผ่านภาษาญี่ปุ่นข้างต้นด้วย และจำเป็นต้องยื่นเอกสารก่อนเริ่มฝึกงานอย่างน้อย 4 เดือนสำหรับผู้ฝึกงานฯ 1 และอย่างน้อย 3 เดือนสำหรับผู้ฝึกงานฯ 2 กรณีที่หลักฐานการสอบผ่านภาษาญี่ปุ่นยังไม่พร้อมยื่น ณ วันที่ยื่นเอกสารสามารถยื่นเรื่องตามได้โดยจำเป็นต้องยื่นเอกสารก่อนเริ่มฝึกงานอย่างน้อย 3 เดือนสำหรับผู้ฝึกงานฯ 1 และอย่างน้อย 2 เดือนสำหรับผู้ฝึกงานฯ 2 และจะต้องยื่นเรื่องขอส่งเอกสารไว้เพิ่มเติม ณ วันที่ยื่นเอกสารครั้งแรก

รายละเอียดช่วงการสอบและช่วงส่งใบประกาศผลของข้อสอบภาษาญี่ปุ่นต่างๆ

ประเภทข้อสอบ ช่วงสอบ ช่วงส่งใบประกาศผล
ข้อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ก.ค., ธ.ค. ก.ย., ก.พ. (กรณีสอบในประเทศญี่ปุ่น)
ต.ค., มี.ค. (กรณีสอบนอกประเทศญี่ปุ่น)
ข้อสอบ J Test ม.ค., มี.ค., พ.ค., ก.ค., ก.ย., พ.ย. 1 เดือนหลังสอบ
ข้อสอบ NAT-TEST ก.พ., เม.ย., มิ.ย., ส.ค., ต.ค., ธ.ค. 3 สัปดาห์หลังสอบ

(2) คุณสมบัติพื้นฐานของการอบรมผู้ฝึกงานด้านเทคนิค
กฏระเบียบการฝึกอบรบผู้ฝึกงานด้านเทคนิค 1 หลังจากเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น
ก. กรณีที่ผู้ฝึกงานฯเดินทางโดยผ่านบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทแม่จำเป็นต้องอบรมผู้ฝึกงานหลังเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น กรณีที่ผู้ฝึกงานฯเดินทางโดยผ่านองค์กรรับ-ส่ง องค์กรรับจำเป็นต้องอบรมผู้ฝึกงานหลังเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น
ข. หัวข้อการอบรม
    1 ภาษาญี่ปุ่น
    2 การใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น
    3 กฏระเบียบการเข้าออกประเทศญี่ปุ่นและกฏระเบียบการทำงาน
    4 หัวข้ออื่นๆนอกเหนือจากหัวข้อ 1-3 ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฝึกงานฯระหว่างอยู่ในประเทศญี่ปุ่น
ค. จำนวนเวลาในการอบรมทั้งหมดจะต้องมากกว่า 1 ใน 6 ของจำนวนเวลาที่ผู้ฝึกงานฯ 1 จะฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นซึ่งนับรวมชั่วโมงการอบรมหรือการเรียนภาษาช่วงก่อนเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นและหลังจากเดินทางมาแล้วด้วย
ง. การอบรมในหัวข้อ ข. 3 สำหรับผู้ฝึกงานฯที่เดินทางโดยผ่านบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่นและการอบรมในหัวข้อ ข. 1-3 สำหรับผู้ฝึกงานฯที่เดินทางโดยผ่านองค์กรรับ-ส่ง จะต้องทำการอบรมก่อนการเริ่มฝึกงาน

รายละเอียดการอบรมหลังจากเดินทางมาประเทศญี่ปุ่น

ก. จากกฏระเบียบ (2) ข. 1 ที่กล่าวถึง “การเรียนภาษาญี่ปุ่น” ข้างต้น จะต้องมีการเรียนภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 240 ชั่วโมง ซึ่งแบ่งแยกเป็นเรื่องต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ตาราง 1” ด้านล่าง หากมีการเรียนมาก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นตามกฏระเบียบ (2) ค. ข้างต้น จะสามารถลดหย่อนชั่วโมงได้เพียงบางส่วน

ตาราง 1

วิชา รายละเอียดเนื้อหาวิชา จำนวนชั่วโมง
ภาษาญี่ปุ่น
 
ภาษาญี่ปุ่นทั่วไป 100
การฟัง 20
การอ่าน 13
ตัวอักษร 27
การออกเสียง 7
บทสนทนา 27
การเขียนเรียงความ 6
ภาษาญี่ปุ่นในการบริบาล 40
รวม 240

ข. สำหรับผู้ฝึกงาน 2 ที่สอบผ่านภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 จะไม่ข้องเกี่ยวกับหัวข้อ (2) ก. ข้างต้นแต่จะต้องมีการเรียนภาษาญี่ปุ่นมากกว่า 80 ชั่วโมง ซึ่งแบ่งแยกเป็นเรื่องต่างๆ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “ตาราง 2” ซึ่งหากมีการเรียนมาก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นจะสามารถลดหย่อนชั่วโมงได้เพียงบางส่วน

ตาราง 2

วิชา รายละเอียดเนื้อหาวิชา  จำนวนชั่วโมง
ภาษาญี่ปุ่น การออกเสียง 7
บทสนทนา 27
การเขียนเรียงความ 6
ภาษาญี่ปุ่นในการบริบาล 40
รวม 80

ค. ผู้ที่เป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นจะต้องจบระดับมหาวิทยาลัยหรือสูงกว่า

ง. หัวข้ออบรมอื่นๆ ที่กล่าวไว้ในหัวข้อ (2) ข. 4 มีรายละเอียดตาม “ตาราง 3” ซึ่งหากมีการเรียนมาก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่นจะสามารถลดหย่อนชั่วโมงได้เพียงบางส่วน

ตาราง 3

วิชา รายละเอียดเนื้อหาวิชา จำนวนชั่วโมง
ความรู้ที่จำเป็น
ในสาขาอาชีพ
 
พื้นฐานการบริบาล 1 2 6
เทคนิคการสื่อสาร 6
การบริบาล เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 6
การบริบาล อาหาร 6
การบริบาล ขับถ่าย 6
การบริบาล เปลี่ยนเสื้อผ้า 6
การบริบาล อาบน้ำ
และทำความสะอาดร่างกาย
6
รวม 42

จ. หัวข้ออบรมอื่นๆนั้นจะต้องจัดการอบรมตามกฏเกณฑ์หรือโรงเรียนซึ่งถูกบังคับไว้ใน “กฏระเบียบสถานที่อบรม”

เงื่อนไขเกี่ยวกับการรับผู้ฝึกงานฯ

(1) รายละเอียดเกี่ยวกับพี่เลี้ยงผู้สอนผู้ฝึกงานฯ
     พี่เลี้ยงจะต้องเป็นผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในสถานบริบาลหรือผู้ฝึกสอนและเป็นต้องมีประสบการณ์มากกว่า 5 ปีขึ้นไป
     พี่เลี้ยงจะต้องเป็นผู้ไม่กระทำผิดกฎหมายแรงงาน กฏหมายเรื่องการเข้าออกประเทศภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา
     พี่เลี้ยงจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะแล้ว
     ในจำนวนพี่เลี้ยงทั้งหมดจะต้องมีพี่เลี้ยงมากกว่า 1 คนที่มีใบรับรองว่าสอบผ่านผู้บริบาลหรือพยาบาล
     พี่เลี้ยงตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปต่อผู้ฝึกงานฯ 5 คน

(2) รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ฝึกงาน
     สถานที่ฝึกงานนั้นจะต้องเป็นสถานที่ดูแลผู้รับบริบาล
     สถานที่ดูแลผู้รับบริบาลจะต้องเปิดทำการมาแล้วมากกว่า 3 ปี
     ไม่ให้ผู้บริบาลดูแลผู้รับบริบาลที่บ้านส่วนบุคคล
     ประเภทของสถานประกอบการที่ผู้ฝึกงานฯสาขาผู้บริบาลสามารถทำงานได้จะต้องเป็นประเภทที่อยู่ในรายการที่กำหนดไว้

(3) รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานกะกลางคืน
     การทำงานในกะกลางคืนนั้นผู้บริบาลจะมีจำนวนน้อยกว่าในช่วงกลางวัน สถานประกอบการที่มีการให้บริบาลช่วงกลางคืนหรือการรับบริบาลฉุกเฉินในช่วงกลางคืนนั้นจะต้องจัดการเรื่องความปลอดภัยของผู้รับบริบาล และแจ้งให้ผู้ฝึกงานฯทราบล่วงหน้าเพื่อพร้อมรับทั้งสภาพร่างการและสภาพจิตใจ

เงื่อนไขเกี่ยวกับองค์กรรับที่ญี่ปุ่น (Supervising Organization)

องค์กรรับที่จะสามารถรับผู้ฝึกงานฯสาขาผู้บริบาลได้นั้นจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้มีเป้าหมายในการแสวงหากำไรภายในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งแบ่งเป็นสถานที่และองค์กรต่างๆ ดังนี้

  • สภาการค้าอุตสาหกรรม
  • สมาคมการค้าอุตสาหกรรม
  • องค์กรธุรกิจขนาดเล็ก กลาง
  • นิติบุคคลเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพ
  • สมาคมเพื่อผลประโยชน์ทางสาธารณะ
  • มูลนิธิเพื่อผลประโยชน์ทางสาธารณะ

โดยองค์กรรับนั้นจะต้องจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการบริบาล การแพทย์ สวัสดิการสังคม รวมอยู่ในหัวข้อที่จดทะเบียนด้วย

กรณีองค์กรรับมีสาขาอยู่ทั่วประเทศ สาขานั้นๆจะต้องเป็นนิติบุคคลที่ไม่ได้มีเป้าหมายในการแสวงหากำไรด้วยเช่นกัน

สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น
ธันวาคม 2560