ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานงานไทยในต่างประเทศ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในต่างประเทศบริหารพิเศษฮ่องกง ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนประถม Lok Sin Tong เขตเกาลูนซิตี้ โดยมีนายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้นางจารุณี นครศรี กงสุล (ฝ่ายแรงงาน) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการอบรมอาสาสมัครแรงงานไทยในต่างประเทศในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยความสำคัญในการสร้างเครือข่ายการให้บริการดูแลช่วยเหลือและการให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทย ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครฯ

 

การอบรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้แก่อาสาสมัครแรงงานในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ การให้บริการด้านกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง โดยนายระพีพงศ์ บรรจงศิลป รองกงสุลใหญ่ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนราษฎร์ นิติกร ผู้แทนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง การสมัครและขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครแรงงานในต่างประเทศ โดยรองกงสุล (ฝ่ายแรงงาน) นอกจากนี้ได้แบ่งกลุ่มอาสาสมัครแรงงานฯ ตามเขตพื้นที่ได้แก่กลุ่มอาสาสมัครเขตฮ่องกง กลุ่มอาสาสมัครเขตเกาลูน กลุ่มอาสาสมัคร เขตนิวเทอร์ริทอรี่ส์ เพื่อทำกิจกรรมและแลกเปลี่ยนแนวปฎิบัติและประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัครแรงงาน การมอบบัตร อาสาสมัครฯ เสื้อ หนังสือคู่มืออาสาสมัครแรงงานฯ  และมีผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จำนวนไม่น้อยกว่า 50 คน