ก.แรงงาน ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย

วันที่: 
08 กุมภาพันธ์ 2018

            พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแรงงานผิดกฎหมาย (อกคร.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

 

 

 

 

------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑