‘บิ๊กอู๋’ พร้อมลงพื้นที่หนองคาย โคราช ตรวจศูนย์ OSS ตามแผนตรีเทพ

วันที่: 
09 กุมภาพันธ์ 2018
          รมว.แรงงาน ลงพื้นที่หนองคาย นครราชสีมา ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) และศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง เน้นย้ำบริการประชาชนด้วยความใส่ใจ รวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล
          นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า วันที่ 12 กุมภาพันธ์นี้ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะจะลงพื้นที่จังหวัดหนองคายและนครราชสีมา เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดหนองคาย และศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง จังหวัดหนองคาย หลังจากนั้น จะลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จังหวัดนครราชสีมา
          นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวต่อว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะตรวจติดตามข้อสั่งการที่ได้มอบหมายไว้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยให้ดำเนินการจัดระบบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อทราบจำนวนผู้ที่จะเข้ามาขอรับบริการล่วงหน้า มีช่องทางการประสานงานกระชับชัดเจน ซึ่งในการบริการประชาชน รัฐบาลเน้นเรื่องระยะเวลาในการบริการประชาชน ให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เป็นมาตรฐานสากล จัดเตรียมสถานที่ให้มีความสะอาด สะดวก จัดเจ้าหน้าที่ดูแลด้วยความใส่ใจ เกิดความสุขแก่ผู้รับบริการ
          “ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เน้นย้ำให้ความสำคัญกับกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ของทุกศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว พิสูจน์สัญชาติ และออกใบอนุญาตทำงาน เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด ขอความร่วมมือนายจ้าง/ผู้ประกอบการ เร่งนำลูกจ้างต่างด้าวมาดำเนินการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งจะไม่มีการขยายเวลาออกไปอีกแล้ว” โฆษกฯ แรงงาน กล่าวในท้ายที่สุด   
 
+++++++++++++++++++
 
กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ปริยรณ พรหมสาขา ณ สกลนคร ข่าว
9 กุมภาพันธ์ 2561