ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง นำผู้ประกอบการโรงแรม คาสิโน Wynn Palace มาเก๊าเยี่ยมชมสถาบันการศึกษาสาขาการบริการ การโรงแรม และการท่องเที่ยว ในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง นำ Ms. Stephanie So, Director of Employment โรงแรม คาสิโน Wynn Palace มาเก๊า เยี่ยมชมสถาบันการศึกษาสาขาการบริการ การโรงแรม และ การท่องเที่ยว เพื่อจัดหาแรงงานไทยไปทำงานตำแหน่งพนักงานต้อนรับและพนักงานเสิร์ฟ ในร้านอาหาร จำนวน 24 อัตรา โดยแจ้งความประสงค์ให้กรมการจัดส่ง โดยในช่วงเช้าของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กรุณาให้ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง นำผู้ประกอบการเข้าเยี่ยมคารวะด้วย

ในการนี้ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง และ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ จัดให้ผู้ประกอบการ Wynn Palace เยี่ยมสถานศึกษาจำนวน 6 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตกรุงเทพหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม รวมประมาณ 500 คน โดยมีการบรรยาย ให้คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและภาษาจีนได้รับฟังรายละเอียดตำแหน่งงาน คุณสมบัติ ที่ต้องการและสิทธิประโยชน์ที่แรงงานจะได้รับ ตลอดจน ในส่วนของกระทรวงแรงงาน มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ความรู้ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และมีนายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพบปะคณาจารย์และนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

ในโอกาสเดียวกัน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง เดินทาง ไปเยี่ยมครอบครัวแรงงานไทยที่ทำงานในสถานประกอบการโรงแรมคาสิโนมาเก๊าที่จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ด้วย และได้รับทราบว่าทั้งสองครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แรงงานไทยทั้งสองส่งเงินให้ครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ