ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดประชุมหารือร่วมกับผู้นำสมาคม/สหภาพ/กลุ่มคนไทยในฮ่องกง ประเด็นข้อเรียกร้องให้พิจารณาทบทวนนโยบายการตรวจสุขภาพของสำนักงานแรงงานฯ

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดประชุมหารือร่วมกับผู้นำสมาคม/สหภาพ/กลุ่มคนไทยในฮ่องกง ประเด็นข้อเรียกร้องให้พิจารณาทบทวนนโยบายการตรวจสุขภาพของสำนักงานแรงงานฯ ณ ห้องประชุมคริสตจักรไทยพระพร เขตเกาลูนซิตี้ เมืองฮ่องกง โดยมี นางจารุณี นครศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธาน โดยการประชุมหารือในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ ๒ สืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นของแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านไทยต่อนโยบายดังกล่าว โดยให้แต่ละกลุ่มพิจารณาคำถามที่ต้องการบรรจุในแบบสำรวจด้วย สรุปผลการประชุมฯ โดยสังเขปดังนี้ ๑. ที่ประชุมฯได้พิจารณาแบบสำรวจฯ ร่วมกัน และให้ความเห็นชอบต่อร่างแบบสำรวจตามที่ สนร.ฯ ยกร่าง และเห็นพ้องกันให้ทุกกลุ่มดำเนินการแจกแบบสำรวจฯ ดังกล่าวให้กับแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านไทย ตามจำนวนที่มีมติร่วมกันไว้ โดยมีเป้าหมายสำรวจแรงงานผู้ช่วยแม่บ้านไทย จำนวน ๑,๐๐๐ คน จากจำนวนผู้ช่วยแม่บ้านไทย ทั้งสิ้น ๒,๔๕๗ คน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๑) ๒. ในขณะเดียวกัน เพื่อให้การสำรวจเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวาง สำนักงานแรงงานจะดำเนินการสำรวจควบคู่กันไปทาง Facebook ของสำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ด้วย ๓. ที่ประชุมเห็นชอบระยะเวลาการดำเนินการสำรวจ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อนำผลการสำรวจเข้าพิจารณาในการประชุมฯ ครั้งต่อไป ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ต่อไป