สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดการสอบหลักสูตร การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฮ่องกง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดการสอบหลักสูตร การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยฮ่องกง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนอึ๋มหว่า เขตเกาหล่งเส่ง และวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง มีนักเรียนเข้าสอบทั้งสิ้นจำนวน 39 คน แบ่งเป็น ระดับประถม 8 คน มัธยมต้น 11 คน และมัธยมปลาย 20 คน