จังหวัดปัตตานี ตรวจเรือประมงป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

 

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปัตตานี ภายใต้การอำนวยการของแรงงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นายขรรค์เพชร์ บุษรานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ตรวจบูรณาการ เรือประมง ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดปัตตานี ฝ่ายปกครอง ตำรวจน้ำ สำนักงานเจ้าท่าและตรวจคนเข้าเมือง ตรวจเรือประมง จำนวน 2 ลำ แรงงานต่างด้าวจำนวน 30 คน และแรงงานไทย จำนวน 2 คน ผลการตรวจไม่พบการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน ณ ทะเลปัตตานี