สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอรายงานการตรวจนิเทศ สนร.ฮ่องกง ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช) และคณะ ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2561

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอรายงานการตรวจนิเทศ สนร.ฮ่องกง ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช) และคณะ ระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2561   

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นางจารุณี นครศรี อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) นำคณะผู้ตรวจราชการฯ เข้าเยี่ยมคารวะนายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง โดยได้หารือข้อราชการเกี่ยวกับแรงงานไทย ในฮ่องกงและเขตอาณา ในมิติต่างๆ อาทิ จำนวน/ประเภทแรงงานไทย สภาพการจ้าง การคุ้มครองแรงงาน และการติดตามช่วยเหลือกรณีคนไทยถูกจับกุม กรณีเข้ามาทำงานโดยใช้วีซ่าผิดประเภท เป็นต้น 

จากนั้น คณะผู้ตรวจราชการฯ เดินทางไปตรวจนิเทศ สนร.ฮ่องกง โดยรับฟังรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ทั้งนี้  ได้กล่าวชื่นชม สนร.ฮ่องกง ในการดำเนินนโยบายในการสร้างเครือข่าย การเข้าถึงแรงงานไทย โดยใช้ช่องทางต่างๆ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  และได้กำชับให้ สนร.ฮ่องกงดำเนินการตามนโยบายผู้บริหารกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการคุ้มครองดูแลสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย การขยายตลาดแรงงาน และการซักซ้อมทำความเข้าใจ แผนเคลื่อนย้ายแรงงานรับสถานการณ์เร่งด่วน ทั้งนี้ หากมีเหตุด่วน ให้รีบรายงานให้กระทรวงแรงงานทราบในทันที

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้เดินทางไปมาเก๊า พบปะเยี่ยมเยียนแรงงาน  ไทยตำแหน่งกุ๊ก และพนักงานนวดสปาจำนวน 10 คน ณ โรงแรม Banyan Tree ในเครือ Galaxy มาเก๊า

จากนั้นได้ร่วมหารือเรื่องขยายตลาดแรงงานร่วมกับ Ms. Zuleika Mok รองประธานอาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรม Wynn และกิจการในเครือซึ่ง Ms. Zuleika กล่าวขอบคุณและประทับใจกระทรวงแรงงานสำหรับการดำเนินการจัดส่งคนหางานโดยรัฐให้กับ Wynn ในการประกาศรับสมัครเมื่อเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ซึ่ง Ms. Zuleika มอบหมายให้ผจก ฝ่ายการจ้างงานและทีมงานเดินทางไปสัมภาษณ์และคัดเลือกคนหางานที่ประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายนดังกล่าว และแจ้งว่า Wynn จะดำเนินการมอบหมายให้กรมการจัดหางานส่งจ้างคนหางานไทยเพิ่มเติมอีกจำนวนกว่า 15 คน เพื่อมาทำงานในร้านอาหารไทยที่เตรียมการจะเปิดดำเนินการในเดือนสิงหาคมศกนี้ ทั้งนี้ ได้ประสานส่งเอกสารสำหรับการดำเนินการในรอบต่อไป     ให้ สนร.ฮ่องกง เรียบร้อยแล้ว 

ในการนี้ คณะผู้ตรวจขอบคุณ Wynn ที่ให้ความสนใจจ้างแรงงานไทย และดูแลแรงงานไทยเป็นอย่างดี ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะฯ ได้พบปะพูดคุยกับแรงงานไทยใน Wynn ซึ่งทำงาน  ในต่ำแหน่งต่างๆ อาทิ ผู้จัดการห้องอาหาร กุ๊ก ผู้ฝึกนวดสปา และพนักงานนวดสปาจำนวน       8 คน ด้วยและได้รับทราบว่าแรงงานไทยมีความสุขกับการทำงาน มีรายได้ที่ดี