สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 17.00 น. สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ได้จัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ สวนสาธารณะ Carpenter Road Park เขตเกาลูนซิตี๊ โดยมีนายอสิ ม้ามณี กงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นประธาน กิจกรรมมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบการกีฬา ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลชาย แชร์บอลหญิง เซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิ วิ่งกระสอบ วิ่งสามขา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อาทิเช่น เกมส์ตอบคำถามผ่านเฟสบุ๊ค สำนักงานแรงงานฯ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของแรงงานไทยกลุ่มต่างๆ การให้บริการด้านต่างๆ ของสำนักงานฯ และการตรวจสุขภาพโดยแพทย์แผนปัจจุบันและแผนจีน เป็นต้น โดยมีแรงงานไทย คนไทย และชาวท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมรวมประมาณ 800 คน ในโอกาสนี้ สหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง และสมาคมรวมไทยในฮ่องกง ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง เป็นผู้รับมอบ ประเด็นสำคัญสรุปดังนี้ (1) การรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 189 งานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้าน (2) การจัดสรรงบประมาณพื่อสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กรที่ช่วยเหลือดูแลแรงงานไทย หรือ จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แรงงานอย่างสม่ำเสมอ (3) การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศเพื่อชดเชยกรณีแรงงานเจ็บไข้ได้ป่วยจนไม่สามารถทำงานได้ (4) การเตรียมอาชีพรองรับแรงงานที่กลับประเทศไทย (5) ให้ สำนักงานแรงงาน ยกเลิกนโยบายการตรวจสุขภาพฯ เพื่อนำใบรับรองแพทย์ยื่นประกอบการตรวจรับรองสัญญาจ้าง และ (6) ยกเลิกการกำหนดเวลาการยื่นเอกสาร เป็นต้น