สนร. สิงคโปร์ จัดกิจกรรมแกะสลัก

 

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นายมานพชัย วงค์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรตามโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในด้านการแกะสลักผักผลไม้และทำขนมไทยให้กับแรงงานไทยและผู้สนใจ ณ สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ มีผู้เข้าร่วมพัฒนาทักษะฝีมือ จำนวน 32 คน ซึ่งนอกจากจะมีการแกะสลักผักและผลไม้แล้ว ยังมีการทำขนมไทยประกอบด้วย