สนร.สิงคโปร์ เยี่ยมแรงงานบริษัท Ed Zublin Singapore

  

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นายมานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ ได้เดินทางเยี่ยมแรงงานไทยที่หอพัก Tuas View Dormitory โดยได้พบตัวแทนแรงงานไทย 112 คน หลังจากนั้นได้เยี่ยมหอพัก ตรวจสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานไทยในการตรวจเยี่ยม สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน บริการตรวจสุขภาพ และฝ่ายกงสุลได้ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกงสุล