ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท.โซล จัดโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 8/61 ณ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติคิมโพ อีอุทซารี

ฝ่ายแรงงานฯ ได้ดำเนินโครงการแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 8/2561 ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติคิมโพ อีอุทซารี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยแรงงานไทย ผู้แทนชมรม ประชาชนไทย-เกาหลี เจ้าหน้าที่และผู้สังเกตการณ์ ประมาณ 70 คน 

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้ปรึกษาหารือกับบาทหลวง นายลี ซอง คยุน เรื่องการประชาสัมพันธ์ดูแลสุขภาพและจัดงานตรวจสุขภาพแรงงานไทยรวมทั้งการส่งแรงงานที่ป่วยหนักและจำเป็นต้องรักษาตัวอย่างต่อเนื่องกลับประเทศและติดตามสิทธิประโยชน์ของแรงงานผู้ป่วย

ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมถาม-ตอบปัญหา ให้คำปรึกษาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำปี 2561 อัตราค่าที่พักและค่าอาหาร การย้ายงาน การต่อสัญญาจ้าง วันหยุดตามสญญาจ้าง เงินที่หักจากค่าจ้างทุกเดือน เงินสะสมเลี้ยงชีพ เงินรางวัลสิ้นสุดการทำงาน และขั้นตอนการติดตามเงินสิทธิประโยชน์ แจกเอกสารคู่มือแรงงานไทยเพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์และกฎหมายแรงงานต่างๆ แจกคู่มือเรื่องข้อควรปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉินในสาธารณรัฐเกาหลี และแปลภาษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อฝ่ายแรงงานฯ และศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติในสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าเยี่ยมบูธและลงทะเบียนรับเอกสาร จำนวนทั้งสิ้น 38 คน