ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอประชาสัมพันธ์กรณีสหภาพแรงงานไทยในฮ่องกงยื่นข้อเรียกร้องให้ทบทวนนโยบายการตรวจสุขภาพของ สนร.ฮ่องกง และผู้บริหารกระทรวงแรงงานมีข้อสั่งการในการประชุม อทป. เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 ให้ สนร. ฮ่องกง รายงานความคืบหน้าความเหลื่อมล้ำกา

สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง ขอประชาสัมพันธ์กรณีสหภาพแรงงานไทยในฮ่องกงยื่นข้อเรียกร้องให้ทบทวนนโยบายการตรวจสุขภาพของ สนร.ฮ่องกง และผู้บริหารกระทรวงแรงงานมีข้อสั่งการในการประชุม อทป. เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2561 ให้ สนร. ฮ่องกง รายงานความคืบหน้าความเหลื่อมล้ำการตรวจสุขภาพแรงงานไทยในฮ่องกง สนร.ฮ่องกง ขอนำเรียนความคืบหน้า ดังนี้ วันที่ 21 ม.ค. และวันที่ 25 มี.ค. 2561 สนร. เชิญผู้นำสมาคมรวมไทย สหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง สมาคมสตรีไทย กลุ่ม กศน. กลุ่ม มสธ. และกลุ่มวัดไทยในฮ่องกง ประชุมหารือประเด็นดังกล่าวร่วมกัน ผลการประชุมฯ เห็นพ้องให้สำรวจความคิดเห็นของแรงงานผู้ช่วย แม่บ้านไทย ต่อนโยบายดังกล่าว โดยกำหนดให้สำรวจความคิดเห็นแรงงานจำนวน 1,000 ฉบับ ให้แต่ละกลุ่มแจกแบบสำรวจให้เสร็จสิ้นภายใน 31 พ.ค. 2561

ล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2561 ได้เชิญผู้นำสมาคมรวมไทย สหภาพแรงงานไทยในฮ่องกง สมาคมสตรีไทย กลุ่ม กศน. กลุ่ม มสธ. และกลุ่มวัดไทยในฮ่องกง ประชุมเพื่อสรุปผลการสำรวจฯ ผลการสำรวจพบว่าจำนวนแบบสำรวจที่รับกลับมา มีจำนวนที่วัดผลได้ 544 ฉบับ แบ่งเป็น ผู้ตอบแบบฯ เห็นด้วยกับนโยบายการตรวจสุขภาพของ สนร. จำนวน 348 ฉบับ คิดเป็น 63.97% และไม่เห็นด้วย จำนวน 196 ฉบับ คิดเป็น 36.03% และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ได้แก่ ให้ สนร.จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ หรือตรวจเฉพาะโรค อาทิ สายตา หัวใจ สมอง เป็นต้น จากผลการสำรวจสนร ชี้แจงว่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของแรงงานไทย สนร. จะดำเนินนโยบายการตรวจสุขภาพ และจะนำข้อเสนอแนะไปดำเนินการ อย่างไรก็ตาม ผู้นำสหภาพฯ ยอมรับผลการสำรวจ แต่จะยังคงเรียกร้องประเด็นที่เกี่ยวข้องตามบทบาทหน้าที่