ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม

 

ตามที่สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ตำแหน่ง ล่าม ประจำสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น จำนวน 1 อัตรา นั้น

คณะกรรมการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯเสร็จสิ้นแล้วผู้ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ล่าม ของสำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น มีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวพรนิภา        ใจเมือง

2. นายทัศน์พล            ศานติยานนท์

3. นางสาวจุติพร          กันทวิชานนท์

 ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบคัดเลือก ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ในวันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 15.00 น. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

09.00 09.15 น.      ผู้สมัครสอบทุกคนรายงานตัวที่ห้องประชุม ชั้น 2

                                (ผู้สมัครรายใดไม่มารายงานตัวจะไม่ได้สิทธิเข้าสอบทุกรายการ)

 09.30 11.30 น.      สอบข้อเขียน (การแปล) ณ ห้องประชุม ชั้น 2

13.30 15.00 น.      สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุม ชั้น 2

 

ที่มา : สำนักงานแรงงานในประเทศญี่ปุ่น

ไฟล์แนบขนาด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่งล่าม.pdf1.18 MB