ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนร. สิงคโปร์ ต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการ

 

ในระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2561 สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ มีโอกาสได้ต้อนรับท่านอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ได้เดินทางมาตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ โดยมีภาระกิจหลายอย่างที่คณะได้เข้าตรวจเยี่ยม

วันที่ 24 มิถุนายน 2561 คณะผู้ตรวจได้เยี่ยมแรงงานที่ตึกโกลเด้นมาย โดยได้พบกับอาสาสมัครแรงงานที่ได้มาต้อนรับ ณ ศูนย์แรงงานนอกเวลาราชการ ซึ่งคณะได้เตรียม ของฝากจำพวกน้ำพริก และพระเครื่องมาแจกให้แก่แรงงานด้วย

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 คณะได้เข้าเยี่ยมคาราวะ นายชัยรัตน์ ศิริวัตน์ อัครราชทูต ณ สิงคโปร์ พร้อมเยี่ยมสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ โดยนายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา-ฝ่ายแรงงาน ได้ให้การต้อนรับ และมีการตรวจเยี่ยมการทำงานของเจ้าหน้าที่ สนร. สิงคโปร์ด้วย

ช่วงบ่าย คณะได้มีโอกาศเข้าเยี่ยมชมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 และ ระดับ 2 เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบอาหารไทยในประเทศสิงคโปร์ โดยผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จะได้รับหนังสือรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งมีผู้เข้าทดสอบระดับ 1 จำนวน 22 คน และระดับ 2 จำนวน 14 คน

จากนั้น คณะยังได้เยี่ยมชมสถานประกอบการของนายจ้างบริษัท Hiap Seng Engineering Pte Ltd โดยได้มีโอกาสพบปะกับแรงงานที่ทำงานในบริษัทดังกล่าวจำนวนประมาณ 30 คน ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ทำงานระดับซุปเปอร์ไวเซอร์ พบว่า แรงงานมีความพึงพอใจในงานที่ทำอยู่และมีความเป็นอยู่ที่ดีพอ คณะผู้ตรวจยังได้นำน้ำพริกและพระเครื่องไปเป็นของฝากให้กับแรงงานทั้งหมดด้วย

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 คณะ ได้เดินทางไปตรวจราชการต่อไปยังประเทศบรูไน