ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 9/2561

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ฝ่ายแรงงานฯ ได้จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่ 9/2561 ณ แคมป์ก่อสร้างของบริษัท Samho อบรมแรงงานไทย จำนวน 63 คน (Re-entry 9 คน) ที่เดินทางเข้ามาทำงานเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 โดยสร้างขวัญกำลังใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน ความปลอดภัยในงานและการดำเนินชีวิตในเกาหลีใต้ รวมทั้งกฎระเบียบต่างๆ ที่พึงปฏิบัติ ตลอดจนช่องทางการติดต่อขอรับการช่วยเหลือจากฝ่ายแรงงานฯ ในกรณีต่างๆ