ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน (นายอภิญญา สุจริตตานันท์) และคณะ ตรวจนิเทศงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน

 เมื่อวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ประกอบด้วย นายสุวรรณ์ ดวงตา ผู้ตรวจราชการกรม กรมการจัดหางาน  นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายศิลา แก้วตะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และนางสาวสุนันทา บุญญกนก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ตรวจนิเทศ งานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน และตรวจเยี่ยมแรงงานไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1) วันที่ 26 มิถุนายน 2561  
  • ตรวจเยี่ยมแรงงานไทย ณ บริษัท TSL Construction Sdn Bhd ตั้งอยู่ที่เขต Kg.Limau Manis, Brunei-Muara ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง มีแรงงานไทย 20 คน ซึ่งคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้พูดคุยกับลูกจ้างและนายจ้าง และได้ให้ความรู้ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของแรงงานไทย การคุ้มครองแรงงาน ความรู้ด้านประกันสังคมและด้านจัดหางาน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อแรงงานไทย
2) วันที่ 27 มิถุนายน 2561  
  • คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับนายพีรวิช สุวรรณประเทศ เอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน  โดยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือของกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงานในการดำเนินงานด้านแรงงานในประเทศบรูไน
  • การตรวจนิเทศ และติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน
  • เข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าไทยแลนด์แกรนด์แฟร์  2018 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ International Convention Centre (ICC)  ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน โดยในปีนี้มีผู้ผลิตสินค้าไทยและ ผู้ประกอบการไทยในบรูไน เข้าร่วมแสดงสินค้ามากกว่า 30 ราย และได้รับความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการเกษตร นำเกษตรกรที่ปลูกผลไม้ไทยที่ขึ้นชื่อมาร่วมจำหน่ายหลายรายการ
  • หลังจากนั้น คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อตรวจนิเทศงานสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย ต่อไป