ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

คณะแพทย์จากกรมการแพทย์ให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานไทยในประเทศบรูไน

เมื่อวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 คณะแพทย์ พยาบาลและเภสัชกร จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่แรงงานไทย ตามโครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนและทวีปเอเชีย โดยมีทีมงานสำนักงานแรงงานในประเทศบรูไน โดยนางนภวรรณ โกละกะ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ผู้แทนกระทรวงแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานในประเทศบรูไน ได้อำนวยความสะดวกแก่คณะแพทย์และแรงงานไทยที่มาเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ ซึ่งมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวมจำนวนทั้งสิ้น 197 คน ที่อาคารศูนย์การค้า Wisma Jaya และโรคที่แพทย์ตรวจพบส่วนใหญ่ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคทางกล้ามเนื้อและกระดูก โรคผิวหนัง โรคเบาหวาน และความเครียดจากการทำงานในต่างประเทศ ซึ่งแพทย์ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อป้องกันและรักษาอาการต่างๆ รวมถึงได้จ่ายยาที่จำเป็นให้ จากการสอบถามแรงงานไทยที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพดังกล่าวพบว่า แรงงานไทยส่วนใหญ่รู้สึกดีใจ และขอบคุณทีมแพทย์ทุกท่านที่ห่วงใจสุขภาพแรงงานไทยในต่างประเทศ