สรจ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมบรรยายสรุปภารกิจการให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

            วันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวกรจิรัฏฐ์ พงจันทร์ศธร แรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้นางสาวอธิติยา มานะกิจเจริญ เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลแรงงาน ร่วมบรรยายสรุปภารกิจการให้บริการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน แก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2561 สาขาศิลปะประดิษฐ์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามกระทาย  ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์