สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดทำโครงการอบรมกฎหมายให้แก่แรงงานไทยในฮ่องกง ประจำปีงบประมาณ 2561

                สำนักงานแรงงาน ณ เมืองฮ่องกง จัดทำโครงการอบรมกฎหมายให้แก่แรงงานไทยในฮ่องกง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดังนี้

                1. วันศุกร์ที่ 7 กันยายน 61 จัดอบรมความรู้ให้กับแรงงานไทยและอสร.ต ในมาเก๊า เรื่อง แรงงานสัมพันธ์ การนำเข้าแรงงานต่างชาติ การเข้าเมืองมาเก๊า และการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมกรมแรงงานสัมพันธ์ มาเก๊า

                2. จัดอบรมความรู้ให้กับแรงงานไทยและอสร.ต ในฮ่องกง เรื่อง การบริการจัดหางานของบริษัท  จัดหางานท้องถิ่น โดย กรมแรงงานฮ่องกง การบริการด้านกงสุล โดย สถานกงสุลใหญ่ การประกันสังคม แรงงานนอกระบบ มาตรา 40 การกลับเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และการแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง โดยสำนักงานแรงงาน