ก.แรงงาน ให้การต้อนรับ ผู้บริหารสำนักงบประมาณ และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ศปก.รง.

วันที่: 
03 มกราคม 2019

          วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๕ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายภูมิรักษ์ ชมแสง รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะ ในการตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปภารกิจศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ ณ ห้องเฝ้าฟังระวังข่าวสารด้านแรงงาน ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน
          สำหรับศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) เป็นศูนย์กลางติดตามเฝ้าระวัง รวบรวม และรายงานข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ประจำวัน บูรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามเป้าหมายทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เป็นศูนย์กลางการบริหารงานต่อเนื่องในสภาวะวิกฤติและเป็นศูนย์ประสานงานหลักของกระทรวงแรงงานทั้งในภาวะปกติและฉุกเฉิน ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการข่าวสาร (IO) ให้ทุกภาคส่วนของสังคมรับทราบและเข้าร่วมดำเนินงานด้านแรงงาน ตลอดจนเป็นศูนย์บริหารการให้บริการด้วยเทคโนโลยี โดยยกระดับสายด่วน ๑๕๐๖ ให้เป็นเครือข่ายหลัก และเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานอื่นอีกด้วย

 

 

 

------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/
สมภพ ศีลบุตร - ภาพ/
3 มกราคม 2562