ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

แรงงานนอกระบบจังหวัดแพร่ห่างไกลยาเสพติด (4 ก.พ.62)

               วันนี้ (4 ก.พ. 2562) นางสาวปราณี ชลารักษ์ แรงงานจังหวัดแพร่ มอบหมาย อาสาสมัครแรงงานจังหวัดแพร่และเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานจังหวัดแพร่ ในพื้นที่ 4 ตำบล ได้แก่ ต.ห้วยหม้าย ต.หัวเมือง อ.สอง ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง และ ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จัดกิจกรรม “อาสาสมัครแรงงานจังหวัดแพร่ อาสา สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ปีงบฯ 2562” ภายใต้ปฏิบัติการอย่างเข้มข้น ภารกิจสำคัญด้านการป้องกันยาและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  ในครั้งนี้ มีแรงงานนอกระบบลงทะเบียนเข้ารับการเผยแพร่ความรู้ฯ จำนวน 75 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร