ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ก.แรงงาน ประชุม คกก.พิจารณาร่างกฎหมายกระทรวงแรงงาน

วันที่: 
06 กุมภาพันธ์ 2019

            วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้หารือร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไข การขึ้นทะเบียนและการขออนุญาตในการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมกองกฎหมาย ชั้น ๑๑ อาคารกระทรวงแรงงาน

 

                                                                                                                                                                         DOWNLOAD IMAGES

--------------------------------------

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์